Informační systémy kategorie ERP/CRM a WMS pro obchodní firmyCyberSoft, s.r.o.

Soukenická 996/11

702 00 Ostrava


Obchod:

+420 595 630 250

sale@cybersoft.cz


Technická podpora:

+420 595 630 220

support@cybersoft.cz


 Obchod

ODBĚRATELÉ / DODAVATELÉ


zahrnuje základní evidenci odběratelů a dodavatelů

přiřazení dealerské kategorie/slevové skupiny

trvalý a dočasný kredit, možnost hromadného sledování kreditu za všechny pobočky

rozlišena fakturační adresa, adresa sídla společnosti a dodací adresy

nastavení výchozích hodnot ke každému klientovi (od individuální splatnosti faktury přes způsob dodání zboží až po vybraný bankovní účet, na který chceme zaslat úhradu)

uživatelská parametrizace obchodních partnerů

okamžité přehledy objemu obchodů po vybraných obdobích (týdny/měsíce/kvartály) včetně grafické prezentace

okamžité přehledy časové struktury pohledávek/závazků s možností "drill down" způsobem zobrazení konkrétních účetních dokladů


KONTAKTY


kompletní evidence kontaktních osob

rozlišení interních, firemních (společných), osobních a výchozích osobních kontaktů

správa přístupových jmen, hesel a práv do systému

uživatelská parametrizace kontaktů

vytváření a uchovávání seznamů kontaktů pro marketingové účely

provádění hromadných operací nad kontakty - tisk štítků, mailování, faxování


HISTORIE KONTAKTŮ


modul řízení vztahů se zákazníky

záznam výsledků uskutečněných kontaktů

ukládání OLE dokumentů (MS Excel, MS Word, e-mailové zprávy)

plánování termínů příštích kontaktů


OBJEDNÁVKY


modul pro evidenci odběratelských i dodavatelských objednávek a nabídek

zahrnuje jak možnosti jejich tvorby, tak získávání přehledných informací o jejich stavu apod.

4 způsoby uplatňování slev na objednávce

2 úrovně blokování zboží na odběratelských objednávkách

snadné a přehledné zobrazení otevřených objednávek vhodných k fakturaci

sledování termínů dodání zboží

kopírování/přesouvání/sdružování objednávek

vytváření skladových přesunů na základě objednávky

podpora pro zásobování prodejních skladů poboček


POHLEDÁVKY / ZÁVAZKY


tvorba a evidence faktur, proforem a dobropisů

přehled o stavu faktur z hlediska skladového i finančního

hlídání volného kreditu, dluhu po splatnosti a prodeje pod nákupní cenu (případně pod povolenou marži)

vytváření faktury z více objednávek

hromadné přenášení zablokovaného zboží z objednávky do faktury

automatická tvorba prodejního dodacího listu při vytvoření faktury

zautomatizování fakturace služeb (např. dopravného a pod.)


DODACÍ LISTY


evidence příjmových a výdejních dodacích listů

hromadné přenášení položek z faktury do dodacích listů

vazba na modul záručních listů (sériových čísel)

mechanismus potvrzování dodacích listů (zboží se fyzicky odepíše/připíše až po potvrzení výdejky/příjemky skladníkem)

tisk identifikačních štítků s čárovým kódem na příjmu pro označení zboží


ZÁRUKY (SÉRIOVÁ ČÍSLA)


evidence sériových čísel na vstupu i výstupu do skladu

kontrola úplnosti dodávky pomocí kontroly načteného (skenerem) kódu výrobce nebo sériového čísla

použití on-line i off-line čtecích zařízení (skenerů)


SPECIÁLNÍ CENY


alternativa tvorby cen - vytváření zvláštních cenových kategorií konfigurací existujících cenových hladin

slevové skupiny klientů

individuální úpravy platné pouze pro 1 klienta

omezení na skupinu produktů

časové omezení platnosti


FRONTA DODÁVEK


přehled o termínech dodání zboží v dodavatelském i odběratelském směru

více termínů dodání ke každé položce objednávky

možnost pravidelného importování termínů dodání dodavatelských objednávek (pomocí technologie XML) z dat poskytovaných dodavatelem


POLOŽKY DOKUMENTŮ


nadstavba nad moduly faktur a objednávek

náhled na seznamy položek těchto dokumentů přímo, bez průchodu přes hlavičku dokumentu

umožnění např. získání přehledu o nedodaných položkách všech objednávek jednoho klienta nebo o všech nákupech jediného produktu vybranou skupinou klientů apod.
 Sklad

PRODUKTY


evidence kmenových údajů zboží a služeb

přehled o stavech skladových položek jednotlivých produktů na jednotlivých skladech (hodnoty: skladem, blokováno, poškozeno, zapůjčeno, nedodáno zákazníkům, nedodáno nám dodavatelem)

"drill down" metoda rozepsání detailních dokladů souvisejících s daným stavem skladové položky

údržba dealerských cen

logování historie změn ceníkových cen

zařazení do stromové struktury ceníku

optimalizovaná metoda vytváření odběratelských i dodavatelských objednávek

automatický návrh dodavatelských objednávek

dodavatelské ceníky

sledování více dodavatelů k 1 produktu ceníky konkurence

podpora zásobování více samostatných poboček

uživatelská kategorizace produktů

zobrazení termínu dodání zboží

evidování více typů balení včetně rozměrů a hmotnosti

zařazení položky do celního sazebníku, sledování země původu

používání sestav (bundle) a "zahákovaných" položek

okamžitá statistika prodejnosti produktu za poslední 4 týdny/měsíce/kvartály

vyhodnocení o prodejnosti a marže dle komodity za vybrané období

evidence a vyhodnocování skladových inventur s možností "drill down" způsobem zobrazení konkrétních účetních dokladů


CENÍK


vytváření a údržba hierarchické stromové struktury ceníku

libovolné množství ceníkových stromových struktur

údržba metodou "drag and drop"


SKLADOVÉ OPERACE


přehled o historii skladu - veškerých pohybech zboží na skladě, včetně přesunů a jiných událostí ovlivňujících stav skladu

zobrazení prodejní ceny, skladové ceny a marže ke každému pohybu


SKLADOVÉ PŘESUNY


tvorba skladových přesunů

přecenění skladových zásob

sledování sériových čísel přesouvaného zboží

přesunutí z jednoho kódu produktu na jiný

kopírování obsahu přesunu do přesunu nového


ZÁPŮJČKY


evidence zapůjčeného zboží

postupné částečné vrácení zapůjčeného zboží

sledování sériových čísel zapůjčeného zboží


REKLAMACE


komplexní řešení reklamací poškozeného zboží jak ve směru k zákazníkům, tak i k dodavatelům (RMA)

evidence poškozeného zboží zákazníků (poškozeno cizí)

možnost výměny poškozeného zboží za jiné, příp. přijetí jiného zboží z opravárenského centra

evidence sériových čísel

široký výběr tiskových dokumentů


MONTÁŽ


kompletace produktů na základě sestavení z komponent (např. montáž počítačů)

více režimů způsobu kompletace výsledného produktu

propojení se svázanými moduly objednávek, skladových přesunů, dodacích listů, sériových čísel a skladových operací


EXPEDICE


vytváření a evidence balíků přepravních služeb při expedici zboží

tisk štítků s čárovými kódy na termických nebo termotransferových tiskárnách

řešení problematiky dobírek

tisk předávacích sestav balíků


CELNÍ DEKLARACE


evidence celních deklarací

přiřazení faktur k deklaracím

podpora celních skladů


SKLADOVÁ LOGISTIKA


adresace skladu

rozdělení skladu do zón

optimalizace dodávek do sdružených výdejů

kompletace dodávek

autorizace skladových činností
 Učetnictví a finance

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA


účetnictví představuje integritní součást celého systému

samostatné moduly pro zpracování pohledávek a závazků, skladového hospodářství, veškerých finančních toků a majetku, které poskytují široké možnosti pro zpracování prvotních dokladů

on-line provázání z modulů do účetnictví

zajištění systémové provázanosti a datové konzistence mezi moduly


POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY


knihy přijatých a vystavených faktur, dobropisů, záloh. faktur i ostatních pohledávek a závazků i zpětně k datu evidence v zahraničních měnách

podpora pro rychlou tvorbu upomínek a penále

vzájemné zápočty dobropisů a faktur, pohledávek a závazků

variantní volba číselných řad

volba rozmanitých náhledů a filtračních podmínek

promítání on-line dluhů, úhrad i záloh do modulu odběratelů a dodavatelů

reporty - časová struktura pohledávek


SKLAD


evidence více skladů, definice přístupu ke skladům

evidence skladových pohybů, karet zboží a materiálu

volba metody účtování FIFO nebo průměrných cen

volba detailního nebo souhrného účtování dle typů pohybu


FINANCE


pokladny, valutové pokladny, evidence zjednodušeného pokladního dokladu

banky, devizová konta

možnost rozepsání dokladu do více řádků (dle účelu, středisek, akcí, projektů, členění DPH, aj.)

pokladní doklady i včetně předkontace

homebanking - Import bankovních výpisů a export platebních příkazů

automatické párování plateb

automatické zpracování kurzových rozdílů z úhrad závazků a pohledávek

zpracování záloh

platební příkazy na základě evidovaných faktur či záloh.faktur a jejich finančního stavu

kurzovní lístek, více typů, možnost importu z internetu

cestovní náhrady - pro evidenci a vyhodnocování pracovních cest tuzemských i zahraničních, urychluje vytváření komplexních cestovních příkazů a účetní evidenci případů služebních cest zaměstnanců s možností automat.vystavení pokladního dokladu

evidence smluv - nástroj pro evidování důležitých firemních dokumentů (např. právní dokumenty, leasingové smlouvy, apod.) včetně splátkových kalendářů

hospodářské plány - evidence hospodářských a účetních plánů uzavírání/otevírání období - nástroj pro uzamčení účetních záznamů za zvolené období s možností povolení vstupu vybraným uživatelům

účetní závěrka, uzavírání a otevírání účetních knih, i "nanečisto"

reporty - pokladní kniha, platební reakce, aj.


MAJETEK


evidence hmotného i nehmotného majetku

evidence na úrovni středisek, zodpovědných osob a míst uložení

daňové a účetní odpisy, tvorba odpisového plánu, přehled odpisů po celou dobu odepisování

automatický převod zařazení, vyřazení a odepisování do účetnictví

inventurní soupis majetku a jiné reporty


ÚČETNICTVÍ


účtový rozvrh s definováním charakteru účtu, alternativního účtu a možností nastavení virtuálních účtů

tabulky předkontací (konverzní tabulky), nástroj pro správu automatických předkontaci faktur, plateb a jiných, automaticky předúčtovávaných operací

účtování v zahraniční měně

možnost volby středisek, akcí, projektů

kontrola při účtování (podvojnost, povolení účtu, aj.)

modul poskytující přístup k účetním datům, interpretovaným jako účetní deníky, hlavní kniha s možností editace dokladů a jejich potvrzování

interní účetní doklady

změna stavu, nástroj pro hromadnou změnu stavu účetních záznamů, např. zanesených automaticky na základě konverzních tabulek

definice výstupních reportů typu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow, k dispozici jsou předdefinované oficiální státní výkazy

kumulované účetní výstupy zejména počáteční rozvaha, obratová předvaha, rozvaha a výkaz zisků a ztrát (i pouze daňový) s možností různých hledisek třídění a filtrování

statistický přehled počtu účetních záznamů dle zaúčtov ání, vstupů, aj.

saldokonto, automatické zpracování pro pohledávky a závazky

zpracování daňového přiznání k DPH přímo ze zdrojových dokladů

tisky účetních dokladů, účetního deníku, hlavní knihy, aj.

opakovatelná roční závěrka
 Ostatní moduly

SESTAVY


spouštění standardně dodávaných reportů (např.report DPH, pokladní kniha, statistika prodeje) a reportů vytvořených podle potřeb klienta

dynamická možnost doplňování nových reportů bez potřeby poskytování nových verzí systému (update)

přehledná stromová struktura seznamu dostupných reportů

možnost přidělování přístupových práv k jednotlivým reportům


STATISTIKY PRODEJE A NÁKUPU


přehled o obratech a marži po prodejních komoditách, produktech a prodejních dokladech, s možností omezit sledované období, případně klienta apod.

předdefinovaná široká sada náhledů (např. vyhodnocení po firmách, obchodnících, střediscích, cenových hladin ách, městech ...)

možnost % porovnání změny za více období

export výsledků do mnoha formátů (např. MS Excel, txt, csv, ...)

"drill down" metoda prohlížení obratu a marže za zvolené období: výrobce / produkt / konkrétní prodeje


MODULY PRO ADMINISTRACI SYSTÉMU


nastavování systémových a uživatelských číselníků

lokálních a globálních parametrů systému

přístupových práv: pro skupinu uživatelů/konkrétní osobu, práva na moduly, tabulky, sloupce tabulek, řádky tabulek, pokladny, reporty a speciální akce.


TISKOVÝ APLIKAčNÍ SERVER I6 (I6JOB)


plánování tisku dokumentů podle zadaného filtru a kritérií

dávkové mailování / faxování reportů a dokumentů (např. seznam nazaplacených faktur, otevřených objednávek, zaslaného zboží, aj.)

hromadné odesílání dealerských ceníků dle individuálního nastavení


NADSTAVBA V PROSTřEDÍ MS EXCEL PRO HROMADNÉ ZPRACOVÁNÍ


zanesení nových produktů

aktualizace kmenových dat produktů

aktualizace ceníkových cen

zanesení a aktualizace údajů o odběratelích/dodavatelích


TVORBA OFF-LINE CENÍKů


generování ceníků dle individuálních šablon podpora formátů MS Excel nebo HTML

funkce vyhledávání

příprava off-line košíku a jeho odeslání e-mailem nebo do on-line e-Shopu 
3.237.0.109